Usługi

Rozpocznijmy współpracę!

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych, a dla ryczałtowców ewidencji przychodów;
 • weryfikacja dokumentów źródłowych pod kątem ich zgodności z wymogami formalnymi;
 • ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
 • prowadzenia ewidencji zakupów i sprzedaży do celów rozliczania podatku VAT;
 • prowadzenie ewidencji do celów sporządzania deklaracji VAT-UE;
 • transakcje eksportu i importu;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i dostarczanie do urzędów skarbowych;
 • opracowywanie polityki rachunkowości i Zakładowych Planów Kont;
 • kontrola prawidłowości księgowań dokumentów i zapisów w księdze handlowej oraz zgodność z deklaracjami i ewidencjami szczegółowymi;
 • przygotowywanie i sporządzanie bilansów, sprawozdań i raportów finansowych;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS;
 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej;
 • obsługa umów o pracę, umów zleceń, o dzieło;
 • prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych oraz miesięcznych deklaracji rozliczeniowych;
 • reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, ZUS i innych urzędach w zakresie udzielonego pełnomocnictwa;
 • udzielanie porad księgowo-podatkowych;
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;
 • możliwość zorganizowania księgowości w siedzibie u klienta;
 • wyprowadzanie zaległości;
 • inne usługi księgowo-kadrowe i podatkowe na życzenie klienta

Zachęcam do skorzystania z moich usług!

Aleksandra Trzaska

Przeczytaj opinię moich klientów